Metoder‎ > ‎

Kognitiv terapi

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Kognitiv terapi beskrivs ofta som en samarbetsrelation mellan klient och terapeut, där båda parter arbetar för att förstå de problem som föranlett att klienten har sökt terapi. Målet är att skapa förutsättningar för att patienten på sikt ska bli sin egen terapeut.

Den amerikanske professorn i psykiatri och psykoanalytikern Aaron T. Beck utvecklade modellen som en specifik antidepressiv behandling. Han menar att deprimerade patienter fastnar i en så kallad negativ depressiv triad. Denna består av en självkritisk bild av hur den deprimerade ser sig själv (jag är svag, klarar inget och sviker andra), samt hur denne tror att andra upplever honom/henne (de ser min svaghet, ställer krav som inte går att leva upp till och är kritiska) och hur han/hon ser på framtiden (hopplöshet, tomhet och lidande). I metoden uppmärksammar man dessa automatiska tankar och får klienten att bli medveten om hur dessa negativa tankar styr dennes liv.

Viktiga förutsättningar för att kunna bryta dessa negativa mönster, är bl.a. samarbete,gemensamt ansvar samt egen aktivitet.

Andra metoder som i kombination med kognitiv terapi kan användas är EMDR, LI, Mindfulness..